MS:1026 Cao 1m7 – nặng 65 – 25 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt