MS:1040 Cao 1m77 – nặng 68kg – 24 tuổi – hàng 18cm