MS:1088 Cao 1m74 – năng 68kg – 27 Tuổi – … to – Mss tốt