MS:1100 Cao 1m8 – nặng 70kg – 26 tuổi – hàng 18cm – mátxa tốt