MS:1114 Cao 1m78 – nặng 70kg – 24 tuổi – hàng 17cm