MS:1116 Cao 1m7 – nặng 62kg – 22 tuổi – hàng 17cm – mss tốt