Ms:1123 Cao 1m72 – nặng 69kg – 24 tuổi – hàng 17cm