MS:1134 Cao 1m72 – nặng 62kg – sn 92 – hàng 16cm – mátxa tốt