MS:1147 Cao 1m75 – nặng 70kg – 24 tuổi – hàng 18cm