MS:1190 Cao 1m72 – nặng 67kg – 27 tuổi – hàng 17cm