MS:1252 Cao 1m77 – nặng 78kg – hàng 18cm – boy mỹ đen