MS:1311 Cao 1m78 – nặng 73kg – 25 tuổi – hàng
17cm