MS:1324 Cao 1m73 – nặng 63kg – sn 99 – hàng 17cm – mátxa tốt