MS:1341 Cao 1m73 – nặng 63 – sn 95 – hàng 17cm – trai bắc slim fit