MS:1344 1m73 – 66kg – Trai Bắc lông lá – khoai to, top dâm