MS:1352 Cao 1m74 – nặng 68kg – sn 94 – trai thẳng chuyên top