MS:1365 Cao 1m74 – nặng 71kg – sn 93 – hàng 17cm – mátxa tốt