MS:1378 Cao 1m73 – nặng 65kg – sn 97 – hàng 16cm – dâm nhiệt tình