MS:1391 Cao 1m73 – nặng 71kg – sn 96 – hàng 17cm – mátxa tốt