MS:1392 Cao 1m8 – nặng 65kg – hàng to – sn 2001 – hàng to