MS:1418 Cao 1m75 – nặng 72kg – sn 95 – hàng 17cm – mông to new