MS:1437 Call boy slim Cao 1m7 – nặng 59kg – sn 94 – hàng 17cm – mátxa thái bải bản