MS:1441 new boy Cao 1m72 – nặng 64kg – sn 92 – hàng 17cm – biết massage