MS:1447 Cao 1m7 – nặng 60kg – sn 93 – khoai 17cm đẹp – biết massage – chiều khách