MS:1350 Cao 1m72 – nặng 59kg – teen mình dây 23 tuổi – hàng to – mátxa tốt


MS:1251 Cao 1m75 – nặng 74kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt


MS:1227 Cao 1m7 – nang 66kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt


MS:1079 Cao 1m72 – nặng 63kg – 24 tuổi – hàng 17cm


MS:1143 Cao 1m73 – nặng 67kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt


MS:1058 Cao 1m72 – nặng 70kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt


MS:1053 Cao 1m74 – nặng 71kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt


MS:747 Cao 1m7 – nặng 65kg – 26 tuổi