MS:04 Cao 1m78 – nặng 65kg – sn 96 – biét mátxa – hàng to


MS:03 Cao 1m71 – nặng 64kg – sn 2001 – biết mátxa

Huy Cao 1m74 – nặng 60kg – sn 93 – body slim – hàng to


MS:1350 Cao 1m72 – nặng 59kg – teen mình dây 23 tuổi – hàng to – mátxa tốt


MS:1251 Cao 1m75 – nặng 74kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt


MS:1181 Cao 1m73 – nặng 65kg – 24 tuổi – hàng 18cm – mátxa tốt


MS:1143 Cao 1m73 – nặng 67kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt


MS:1078 Cao 1m78 – nặng 68kg – 22 tuổi – Hàng to


MS:1058 Cao 1m72 – nặng 70kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt


MS:1053 Cao 1m74 – nặng 71kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt


MS:747 Cao 1m7 – nặng 65kg – 26 tuổi