MS:1289 Cao 1m72 – năng 69kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt


MS:12 Cao 1m75 – nặng 72kg – sn 98 – hàng to


MS:625 Cao 1m72 – nặng 64kg – sn 96 – hàng to – mátxa tốt


Ms:1262 Cao 1m8 – nặng 73kg – 27 tuổi – hàng khủng


MS:1304 Cao 1m72 – nặng 66kg – mátxa tốt


MS:1098 Cao 1m75 – nặng 67kg – 27 tuổi – hàng to


MS:1155 Cao 1m8 – nặng 80kg – mátxa tốt


MS:1266 Cao 1m77 – nặng 70kg – 22 tuổi – hàng to – mátxa tốt


Ms:1123 Cao 1m72 – nặng 69kg – 24 tuổi – hàng 17cm


MS:h03 Cao 1m81 – nặng 75kg – 27 tuổi


Linh Cao 1m71 – nặng 60kg – sn 90 – hàng to – trai thẳng


MS:891 Cao 1m84 – nặng 78kg – 25 tuổi


MS:917 Cao 1m8 – nặng 72kg – 26 tuổi – mátxa tốt


MS:1357 Cao 1m75 – nặng 68kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt


MS:1356 Cao 1m78 – nặn 75kg – hàng 19cm – men chững chạc – mátxa tốt


MS:1349 Cao 1m73 – nặng 60kg – trai thẲng – 24 tuoi – body slim fit


MS:1324 Cao 1m86 – nặng 90kg – 27 tuổi – hàng 18cm


MS:1311 Cao 1m78 – nặng 73kg – 25 tuổi – … 17cm


MS:1305 Cao 1m73 – nặng 64kg – sn 95 – hàng to – mátxa tốt


MS:1291 Cao 1m75 – nặng 65 – 20 tuổi – hàng to


MS:1283 Cao 1m74 – nặng 64kg – 24 tuổi – hàng khủng


MS:1281 Cao 1m77 – nặng 68kg – 22 tuổi – hàng 18cm – mátxa tốt


MS:1260 Cao 1m71 – nặng 59kg – 21 tuổi – hàng to


Tên Vương Cao 1m71 – nặng 62kg – hàng to – mátxa tốt


MS:1251 Cao 1m75 – nặng 74kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt


MS:1250 Cao 1m74 – nặng 76kg – sn 92 – hàng to


MS:1240 Cao 1m64 – nặng 64kg – 23 tuổi – hÀng to – mátxa tốt

MS:1206 Cao 1m73 – nặng 66kg – 24 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt


MS:1201 Cao 1m77 – nặng 71kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt


MS:1199 Cao 1m84 – nặng 79kg – 20 tuổi – hàng to


MS:1192 Cao 1m71 – nặng 60 kg – 21 tuổi – hàng to


MS:1187 Cao 1m76 – nặng 68kg – 22 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt


MS:1180 Cao 1m73 – nặng 68kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt


MS:1171 Cao 1m7 – nặng 65kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt


MS:1156 Cao 1m77 – nặng 70kg – 28 tuổi – hàng to – mátxa tốt


MS:1145 Cao 1m83 – nặng 73kg – 26 tuổi – … to


MS:1140 Cao 1m75 – nặng 62kg – 21 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt


MS:1103 Cao 1m73 – nặng 67kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt


MS:1099 Cao 1m73 – nặng 65kg – 23 tuổi – mátxa tốt


MS:1073 Cao 1m77 – nặng 68kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt


MS:1062 Cao 1m78 – nặng 63kg – 20 tuổi – hàng to


MS:1060 Cao 1m75 – nặng 70kg – 25 tuổi – hàng to


MS:1059 Cao 1m69 – nặng 60kg 20 tuổi – hàng to


MS:1052 Cao 1m76 – nặng 69kg – 25 tuổi – hàng to


Ms:1049 Cao 1m73 – nặng 69kg – 28 tuổi – hàng 18cm – mátxa tốt


MS:1045 Cao 1m72 – nặng 62kg – 24 tuổi – hàng to


MS:1013 Cao 1m74 – nặng 65kg – 24 tuổi – hàng to


MS:990 Cao 1m75 – nặng 67kg – hàng 17cm


MS:958 Cao 1m75 – nặng 66kg – 23 tuổi – mátxa tốt


MS:957 Cao 1m75 – nặng 67kg – 24 tuổi – mátxa tốt


MS:956 Cao 1m8 – nặng 69kg – 24 tuổi – hàng to


MS:952 Cao 1m72 – nặng 64kg – 22 tuổi – hàng to


MS:950 Cao 1m72 – nặng 63kg – hàng to – mátxa tốt


MS:920 Cao 1m73 – nặng 67kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt


MS:913 Cao 1m7 – nặng 57kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt


MS:903 Cao 1m73 – nặng 65kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt


MS:873 Cao 1m85 – nặng 78kg – 29 tuổi – hàng khủng


MS:831 Cao 1m73 – nặng 70kg – 26 tuổi – hàng to


MS:736 Cao 1m75 – nặng 70kg – 24 tuổi – hàng cực khủng


MS:690 Cao 1m76 – nặng 65kg – 24 tuổi – hàng khủng – mátxa tốt